نمایش ویدئو کلیپ های معرفی محصولات سرگرمی الکترونیک و رباتیک مهندسیکا

۱ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک آلارم گل و باغچه مهندسیکا

کیت مدل AD007 مهندسیکا

۲ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک اتاق هوشمند سخنگو با ماژول آردوینو نانو از مهندسیکا

  کیت مدل AD0078 مهندسیکا

۳ )کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک ساعت دیجیتال ونمایش دما ورطوبت محیط بر روی نمایشگر LCD 

  کیت مدل AT006 مهندسیکا 

۴ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک ۵ پروژه کاربردی و ساده  با ماژول آردوینو نانو 

  کیت مدل AD00127 مهندسیکا

۵ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک گل سخنگو با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل AD0077 مهندسیکا

۶ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک ساعت دیجیتال و نمایش دما ورطوبت محیط بر روی LCD با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل AD006 مهندسیکا

۷ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی رباتیک ربات کنترل بیسیم دوچرخ از راه دور  با ماژول آردوینو نانو 

  کیت مدل ۲w-robot مهندسیکا

۸ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی رباتیک ربات تشخیص مانع چهار چرخ اولتراسونیک  با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل ۴W-R4000مهندسیکا

۹ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی رباتیک ربات تشخیص مانع دو چرخ هوشمند با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل ۲W-R2000 مهندسیکا

۱۰ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی رباتیک کودکان ربات اربه ای صدادار مهندسیکا 

  کیت مدل BR-500 مهندسیکا

۱۱ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک گل سخنگو با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل AD0077 مهندسیکا

۱۲ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک سخنگوی اتاق هوشمند  با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل A0078 مهندسیکا

۱۳ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک ساده و کاربردی DIY تهویه خودکار مهندسیکا 

  کیت مدل DIY-5pr j مهندسیکا

۱۴ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک ساده و کاربردی DIY دزدگیر منزل  مهندسیکا 

  کیت مدل DIY-5pr j مهندسیکا

۵ ) کلیپ ویدئویی کیت سرگرمی الکترونیک گل سخنگو با ماژول آردوینو نانو  مهندسیکا

کیت مدل AD0077 مهندسیکا