از الکترونیک لذت ببرید و آنرا به نوجوانان هدیه کنید

مهندسیکا

سرگرمی، علمی آموزشی الکترونیک و رباتیک در خانه برای همه

در چهار سطح ( ساده – معمولی – سخت – خیلی سخت ) بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص با خدمات مشاوره آنلاین رایگان 

 

آموزش الکترونیک بدون نیاز به لحیم کاری
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
robotic project mohandesika
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
سرگرمی الکترونیک ورباتیک