بهترین هدیه سرگرمی، علمی آموزنده برای فرزندان شما

مهندسیکا

سرگرمی، علمی آموزشی الکترونیک و رباتیک در خانه برای همه

در چهار سطح ( ساده – معمولی – سخت – خیلی سخت ) بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص با خدمات مشاوره Online رایگان 

 

آموزش الکترونیک بدون نیاز به لحیم کاری
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
سرگرمی الکترونیک ورباتیک
سرگرمی الکترونیک ورباتیک

بهترین هدیه سرگرمی آموزشی برای تمام سنین کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان