ما ماهی فروش نیستیم

محصولات ما فقط یک کالای لوکس و سرگرمی نیست بلکه هدف ما در کنار سرگرم شدن فرزندانتان آشنایی آنها با الکترونیک و رباتیک و ایجاد خلاقیت در آنهاست بنابراین ما ماهی فروش نیستیم بلکه ماهی گیری یاد میدهیم