بدون لحیم کاری

کیت سرگرمی الکترونیک گل سخنگوی هوشمند با آردوینو نانو

مونتاژ مدارات و کیت های سرگرمی الکترونیک مهندسیکا بدون نیاز به لحیم کاری و تجهیزات خاص انجام می شود شما با راهنمایی CD آموزشی به سادگی مدارات را مونتاژ میکنید و عملکرد کارتان راخواهید برد