از الکترونیک لذت ببرید

آموزش الکترونیک بدون نیاز به لحیم کاری

با مونتاژ و ساخت مدارات کاربردی و مهندسی از نتیجه کارتان لذت ببرید به سادگی کیت گلخانه هوشمند سخنگو بسازید و هنگام آبیاری ، گل سخنگو از شما تشکر میکند و یا با کیت هوشمند سازی اتاق شخصی خودتان به سادگی با ماژولهای مادون قرمز حساس به حرکت افراد ، دوستانتان را غافلگیر کنید و ناگهان د ر خلوت اتاق پیام صوتی برایشان پخش کنید